Oppussing av leiligheter i Keyserløkka Sør Borettslag

Skal du pusse opp i leiligheten? Ved oppussing og vedlikehold skal retningslinjene nedenfor følges for å unngå skader, brannfare eller mistrivsel for naboer. Andelshaver er full ut ansvarlig for arbeider som utføres i tilknytning til egen leilighet.

VVS

Arbeid på VVS og elektrisk anlegg må utføres av autoriserte håndverkere når lover
og forskrifter krever det.

Bærevegger og utvidelse av leiligheter

Inngrep i bærevegger eller utvidelse av leiligheter er søknadspliktig overfor Oslo kommune (Plan- og bygningsetaten). Inngrep skal planlegges av ingeniør eller tilsvarende, og skal utføres av firma med mestergodkjenning, i henhold til lover og forskrifter.

Brannvarslingsanlegg

  • Detektor i leilighet skal ikke demonteres/deaktiveres.
  • Dersom branndetektor kobles ut på grunn av oppussing, skal det gjøres på forsvarlig måte av kvalifiserte fagfolk. Detektor skal ikke kobles ut i en lengre periode.

Tilkobling til piper

Ovn og peis må monteres/kobles til pipe av kvalifiserte fagfolk i henhold til
dokumentasjon som ligger på vår hjemmeside. Innsatsen i pipen er keramisk og kan
ødelegges dersom montering ikke gjøres riktig, med store kostnader som følge.

Endring av kurser fra sikringsskap i oppgang

  • Kabler må føres i røropplegg i vegg.
  • Kabling utenpå vegg skal kun utføres dersom det er strengt nødvendig, og det må gjøres minst mulig skjemmende på vegg. 

Bygningsmessige endringer på fasader

  • Det skal ikke foretas bygningsmessige endringer på bygningenes fasader fordi det kan skade isolasjonen og føre til fuktskade.
  • Markiser må være av forhåndsgodkjent type i borettslaget.

Støy under oppussing

Vesentlig støy som følge av oppussingsarbeider (boring, hamring, pigging m.m.) må
fortrinnsvis utføres innenfor ordinær arbeidstid, mandag til fredag. Hvis det er behov
for å utføre støyende aktivitet utover dette, skal naboene varsles, og det bør utføres
i så korte tidsrom som mulig, og senest frem til kl. 19.

Rydding og bruk av fellesområder under oppussing

  • Dersom oppussing medfører mye støv og lignende i oppgangen skal dette fjernes ved arbeidsdagens slutt
  • Avfallsbeholdere utendørs bør stå i kortets mulig tid, og fjernes når beholder er full.
  • Utearealer skal ikke brukes til lagring av materialer over lengre tid

HMS

Oppussingsarbeider som utføres av profesjonelle firmaer, skal utføres i henhold til HMS-lovgivningen.