Endret: 13 apr 2019     Opprettet: 16 apr 2018

Beboerbrev våren 2018

Da ser det ut til at våren endelig er kommet og her kommer et nytt beboerbrev.

I dette beboerbrevet, som er litt mer omfattende enn vanlig, er det viktig informasjon om blant annet brannsikkerhet og private ting i fellesarealer, utskifting av brannslokkingsapparater, status for radontiltak, avtalen med Get og om vårens dugnad.

Dugnad lørdag 28. april
Lørdag 28. april er det dugnad i borettslaget! Dugnaden pågår fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Om
du ikke har mulighet til å delta mer en time eller to er det helt i orden! Dugnaden er også en
fin anledning til å bli bedre kjent med nye og gamle naboer. Det vil bli servert pølser og
drikke kl. 13 ved Villa Solhaug.

Det blir ellers satt ut containere flere steder i perioden fra 23. april - 28. april. Da kan dere
kaste private ting som dere vil bli kvitt. Det blir egen container for elektrisk avfall.
Vel møtt til dugnad!

Brannslokkingsapparatet ditt skal byttes med et nytt lørdag 28. april
Brannslokkingsapparatene må byttes ut fordi utløpsdato nærmer seg.

Alle må sette sitt brannslokkingsapparat utenfor døren til leiligheten sin lørdag morgen 28. april. Brannslokkingsapparatet vil bli hentet samme dag, og erstattet med nytt apparat som plasseres foran døren din.

Er du ikke er hjemme lørdag 28. april, kan apparatet settes ut før du reiser bort.

Det vil bli hengt opp oppslag i oppgangen med påminnelse om dette en ukes tid før 28. april.

Private ting i fellesarealer
Det har vært et generelt problem at private ting plasseres i fellesarealene. Styret må derfor komme med en påminnelse og sterk henstilling om å etterleve husordensreglene om dette. Henstillingen formidles av hensyn til brannsikkerheten og naboenes trivsel.

Under dugnaden 28. april vil private ting i fellesarealene fjernes. Trenger noen hjelp til å
fjerne større ting kan dere ta kontakt med en i styret.

Det presiseres også at det ikke er lov å plassere skostativ og lignende permanent utenfor egen dør til leiligheten. Det kan oppfattes som firkantet, men ved brann kan all sikt forsvinne på grunn av strømutfall og røyk. Da må det ikke være gjenstander som forhindrer evakuering og brannvesenets redningsarbeid. Forskrift om brannforebygging, som også borettslaget vårt må etterleve, sier følgende:

«Plikten til å sørge for at rømningsveier opprettholder sin funksjon innebærer både
et forbud mot å plassere gjenstander eller andre hindringer i rømningsveiene, og en
plikt til å fjerne etablerte hindringer i rømningsveiene»
(Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap).

For plassering av ting i fellesarealene kan det gjøres to unntak fra regelen:

1. I oppganger uten enkel tilgang til sportsbod/sykkelbod kan barnevogner som er i daglig bruk plasseres under trapp og lignende, forutsatt at de ikke sperrer for passering

2. Plassering av private ting er tillatt i en avgrenset periode hvis det er søkt om tillatelse om dette fra styret. Det skal gjøres på en måte som ikke hindrer ferdsel og brannsikkerhet. Tingene må merkes med navn og telefonnummer. Du kan søke per epost keyserlokkasor@styrerommet.net, eventuelt per telefon (Jens M. Thorstensen, 90 51 927).

Det vil bli hengt opp skilt i fellesarealene som formidler dette. Styret håper på forståelse for
disse reglene siden de er ment å bidra til både å øke brannsikkerhet og trivsel i borettslaget
vårt.

Radonmålinger og tiltak: Status
Eurofins AS (Radonlab) har utført målinger av radon i Keyserløkka Sør Borettslag i 2015 og
2017. I den forbindelse vil styret takke alle beboerne for å ha bidratt til å utføre målingene.

Radonnivåene i en del leiligheter er høyere en grenseverdiene satt av Statens strålevern.
Radonnivået skyldes både bidrag fra grunnen bygningene står på, og fra byggematerialet i
yttervegger som inneholder den radonholdige bergarten blåskifer.

Eurofins AS har også gjennomført en pilot (test) i én bygning i borettslaget av ulike tiltak for å redusere radonnivået. Med det som grunnlag har Eurofins som viktigste tiltak anbefalt å øke luftskiftet i leilighetene ved hjelp av én ny ventil, og nye innsatser i eksisterende ventiler. Dette er tiltaket som er vurdert som mest kostnadseffektivt. Tiltaket vil i tillegg til å redusere radonnivåene også bedre luftkvaliteten generelt, samt gi ventiler med mindre «kulderas» på vinteren (kald luftstrøm ned vegg). Tiltaket vil etter planen først gjennomføres i en bygning for å evaluere effekt. Forutsatt at tiltaket fungerer som planlagt, vil det gjennomføres i alle bygninger. Dersom leiligheter eventuelt fortsatt har forhøyede radonnivåer vil trinn-2 tiltak utføres, som er lokal tetting i leiligheter/kjellere, undertrykksventilering og/eller radonsug i kjellerarealer.

Det gjenstår fortsatt noen avklaringer knyttet til tiltaket som er beskrevet over. Det vil derfor gis mer skriftlig informasjon til alle beboerne om radontiltaket i løpet av mai når planen er endelig spesifisert. Det vil i tillegg inviteres til informasjonsmøte i Villa Solhaug i mai, hvor også Eurofins AS vil stille for å gi informasjon og svare på spørsmål. Vi har i også planlagt at alle andelshavere i mai/juni skal motta brev fra Eurofins AS med spesifikk informasjon om måleresultatet for egen leilighet.

Get (TV og internett)
Mange i borettslaget har ikke vært fornøyd med internettleveransen fra Get. Styret er i
dialog med Get om dette, og om avtalen generelt. I en eventuell ny avtale med Get har krav
til en robust og god internettleveranse høy prioritet. Vi kommer tilbake med skriftlig
informasjon om dette, senest i mai.

Sykkelboder
Behovet for utendørs sykkelboder er økende både fordi flere bruker sykkel daglig, og fordi
flere har el-sykler. Mange beboere har etterlyst dette. Vi jobber med å få en eller to utendørs sykkelboder på plass i løpet av våren/sommeren. Den ene vil antagelig bli plassert nederst i Einars vei siden de blokkene ikke har sykkelboder i det hele tatt. I tillegg vil ytterligere en sykkelbod til bli satt opp, i første omgang.

Villa Solhaug
I høst ble det drenert rundt huset for å bli kvitt fuktproblemer i kjelleren. Så snart det er mulig vil arbeidet fortsette med å rydde opp og også asfaltere oppkjørselen. Vi har tatt i bruk et nytt og mer moderne bestillings- betalingssystem. Se mer om dette på hjemmesiden vår.

Fryser og kjøleskap i kjellerbod
Beboere har spurt om det er mulig å ha fryser eller kjøleskap i kjellerboden for å spare plass i leilighetene. Styret mener det er en ordning som mange kan ha nytte av. Dessuten er det noen som allerede har installert dette, uten at dette er helt i ordnede former. Borettslaget vil derfor legge til rette for en slik løsning. I bygninger der det er interesse for dette vil det installeres «stamkabel» fra sikringstavle i kjelleren med forgreiningsbokser i bodområdene. Fra disse boksene kan beboerne selv bekoste opplegg av stikk til fryser i sin bod. Det vil være en engangsavgift på kr. 500,- per leilighet. De nevnte stamkablene og forgreiningsboksene vil fortløpende installeres i bygninger der det kommer søknader fra. Se hjemmesiden vår for mer informasjon om dette.

Akebakken
I høst gikk styret til innkjøp av matter for å sikre akebakken. Dessverre ble disse forsinket
slik at vi ikke rakk å montere dem før det ble for kaldt. Men til neste vinter vil de bli satt opp
i tide.

Vaskeriene
Vi har inngått serviceavtale med DSI og da må vaskeriene stenges for en dag. Oppslag vil
komme når det blir aktuelt.

Kjellerboder til leie
Det er fortsatt noen ledige kjellerboder til leie. Kontakt Eirik Ahdell ved behov.

Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen blir i år gjennomført litt senere enn det som har vært vanlig, fordi det ikke var ledig tid i Hasle kirke i mai. Generalforsamlingen blir derfor torsdag 7. juni kl. 18.00 i Hasle kirke.

Hjemmesiden vår
Hjemmesiden vår for Keyserløkka Sør er ellers blitt oppgradert, og den oppdateres jevnlig.
Der finner dere mye nyttig og praktisk informasjon om borettslaget!

Styret ønsker ellers alle en fin vår!

Styret og ansvarsområder

Navn Epost Telefon
Jens M. Thorstensen (styreleder) keyserlokkasor@styrerommet.net 900 51 927
Sølvi Paulsen (nestleder) solvi.paulsen@aller.com 476 69 212
Inger Lise Westeng (medlem) westengingerlise@gmail.com 928 40 694
Eirik Ahdell (medlem) eirikahdell@hotmail.com 911 64 015
Ann Baekken (medlem) baekken@gmail.com 916 00 419


Sølvi har ansvar for parkering og nøkler, Inger Lise for vaskeriene og nye skilt til
ringeklokkene og Eirik er HMS-ansvarlig. Disse kan kontaktes direkte, se hjemmesiden vår
for epostadresser og mobilnummer. Ellers ber vi dere bruke keyserlokkasor@styrerommet.net for kontakt med styret, eventuelt brev i brevsprekken i døra på Villa Solhaug.