Endret: 13 apr 2019     Opprettet: 6 nov 2018

Beboerbrev høst 2018

Den lange, varme sommeren er definitivt over, snøen er kommet, og her kommer et nytt beboerbrev.

Fellesområder: Det har vært et generelt problem at private ting plasseres i fellesarealene. Styret må derfor igjen komme med en påminnelse og sterk henstilling om å etterleve husordensreglene om dette. Henstillingen formidles av hensyn til brannsikkerheten, naboenes trivsel og de som vasker oppgangene.

Det presiseres også at det ikke er lov å plassere sko og skostativ og lignende utenfor egen dør til leiligheten. Det kan oppfattes som firkantet, men ved brann kan all sikt forsvinne på grunn av strømutfall og røyk. Da må det ikke være gjenstander som forhindrer evakuering og brannvesenets redningsarbeid. Forskrift om brannforebygging, som også borettslaget vårt må etterleve, sier følgende:

«Plikten til å sørge for at rømningsveier opprettholder sin funksjon innebærer både et forbud mot å plassere gjenstander eller andre hindringer i rømningsveiene, og en plikt til å fjerne etablerte hindringer i rømningsveiene» (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

For plassering av ting i fellesarealene kan det gjøres to unntak fra regelen:

1. I oppganger uten enkel tilgang til sportsbod/sykkelbod kan barnevogner som er i daglig bruk plasseres under trapp og lignende, forutsatt at de ikke sperrer for passering.
2. Plassering av private ting er tillatt i en avgrenset periode hvis det er søkt om tillatelse om
dette fra styret. Det skal gjøres på en måte som ikke hindrer ferdsel og brannsikkerhet.
Tingene må merkes med navn og telefonnummer. Du kan søke per epost.
keyserlokkasor@styrerommet.net, eventuelt per telefon, Jens M. Thorstensen, 90 51 927.

Akebakken: Akebakken er klargjort med beskyttelse så alle kan ake litt tryggere til vinteren.

Ekstra lagerplass: Har du behov for ekstra kjellerbod, plass til bildekkene dine eller hvis du er interessert i å ha en fryser i kjellerboden din, kan du kontakte Eirik Ahdell i styret. Det er en ledig bod i Einars vei 14 og tre i Eindrides vei 4.

Parkering: Som mange sikkert har fått med seg, har det blitt en del færre p-plasser i gatene rundt omkring. Da er det ekstra viktig at vi parkerer så rasjonelt som mulig slik at flest mulig får plass. De som har egen oppstillingsplass oppfordres til å bruke denne. Det er ikke tillatt å sette tilhengere ol på oppstillingsplassene. I tillegg vil vi henstille om at det ikke parkeres slik at man er til hinder for oppgangene og ellers vise generelt hensyn til andre. Det ligger vel også i kortene at det kommer til å bli beboerparkering i hele Grunerløkka bydel etter hvert, dette vil kanskje lette litt på trykket da færre utenfra vil parkere her.

Fyring i ovn: Når man skal fyre opp i ovnen (eller peisen) er det svært viktig at det er nok tilgang på oksygen i rommet. Åpne derfor balkongdør eller vindu litt de første 10 minuttene under oppfyring. Det er også viktig å bruke opptenningsved, slik at oppfyring skjer raskest mulig og varmer opp pipa. Blir det mye røykutvikling inne i ovnen når du fyrer opp, skyldes det oftest enten for lite oksygen eller for lite opptenningsved. Enkelte dager kan det være ekstra trått å fyre opp på grunn av ugunstige meteorologiske forhold.

TV og bredbånd: Ny TV- og internettavtale med Get er inngått og de har oppgradert en del utstyr. Avtalen skal gi oss bedre tjenester, særlig mht internett. Har du problemer eller spørsmål knyttet til TV/internett, kan du ringe Get på følgende nummer: 21 90 60 50.

Radon: Nåværende vurdering er at beste løsning for å bedre ventilasjonen er å montere vifter på tak over luftesjakt som går fra bad/kjøkken i leilighetene. Tekniske sider ved løsningen undersøkes for våre bygg i disse dager. Vi vil komme med ny informasjon når dette er mer avklart. 

I denne forbindelse vil vi anmode alle om å holde alle ventiler i leilighetene åpne, i det minste på minimumsnivå. God ventilasjon i leilighetene forutsetter at alle ventiler er åpne, og vil bidra til å redusere radon og generelt gi et godt inneklima.

Uteområder: Det er satt ned en gruppe som skal se på uteområdene våre under ett. De jobber godt og regner med å komme med en innstilling om ikke lenge. Det dreier seg om sykkelboder, møteplasser, beplantning ol.

Diverse: Rundt Kjøttbua har det skjedd lite i det siste. Det viser seg at det mangler rivingstillatelse som det er søkt om på nytt. Styret vet lite om hva som vil skje der, men prøver å holde seg oppdatert.

Det er kommet ekstra søppelkasser for blandet avfall ved Einars vei 29-31 og 40.

Vi minner også om at det er fint å la utelyset på verandaen stå på i den mørke årstiden.

Hjemmesiden for Keyserløkka Sør borettslag:
På hjemmesiden vår er det nå mye nyttig og praktisk informasjon om borettslaget og vedlikehold av leilighetene. Vi oppfordrer til å bruke denne hvis du lurer på noe. Har du saker som er interessante for borettslaget å informere om på hjemmesiden, kan du sende de til styret på epost.

Styret og ansvarsområder:

Navn Epost Telefon
Jens M. Thorstensen (styreleder) keyserlokkasor@styrerommet.net 900 51 927
Sølvi Paulsen (nestleder) solvi.paulsen@aller.com 476 69 212
Inger Lise Westeng (medlem) westengingerlise@gmail.com 928 40 694
Eirik Ahdell (medlem) eirikahdell@hotmail.com 911 64 015
Ann Baekken (medlem) baekken@gmail.com 916 00 419

Varamedlemmer: Anders Landgraff Nilsen, Thomas Tinnesand Eng, Frank Liland, Silje Helene Meum.

Sølvi har ansvar for parkering og nøkler, Inger Lise for vaskeriene og nye skilt til ringeklokkene og Eirik er HMS-ansvarlig. Disse kan kontaktes direkte. Ellers ber vi dere bruke keyserlokkasor@styrerommet.net for kontakt med styret, eventuelt brev i brevsprekken i døra på Villa Solhaug.